اگر دررفتگی مکرر شانه به موقع عمل نشود دچار آرتروز می شود مثل این بیمار

عمل شانه دوبار درفته یا نیمه دررفته
17 مرداد 1400
دررفتگی شانه در زمینه شلی رباط های بدن
17 مرداد 1400

اگر دررفتگی مکرر شانه به موقع عمل نشود دچار آرتروز می شود مثل این بیمار

اگر دررفتگی مکرر شانه به موقع عمل نشود دچار آرتروز می شود مثل این بیمار

دیدگاهتان را بنویسید