31 مرداد 1400

فیلم جراحی رسوب کلسیم در شانه به روش آرتروسکوپیک

فیلم جراحی رسوب کلسیم در شانه به روش آرتروسکوپیک
31 مرداد 1400

رسوب کلسیم را چگونه با عمل جراحی آرتروسکوپیک (لیزری) از تاندون شانه خارج می کنیم؟

رسوب کلسیم را چگونه با عمل جراحی آرتروسکوپیک (لیزری) از تاندون شانه خارج می کنیم؟ قسمت اول ویدیو شامل، توضیحات بیماری، عکس ساده و MRI بوده […]