30 مرداد 1400

 آیا پس از فیزیوتراپی شانه باید MRI مجدد بگیریم یا خیر؟

 آیا پس از فیزیوتراپی شانه باید MRI مجدد بگیریم یا خیر؟
30 مرداد 1400

نقش فیزیوتراپیست ها و نیز حرکات درمنزل پس از جراحی های شانه

نقش فیزیوتراپیست ها و نیز حرکات درمنزل پس از جراحی های شانه فوق تخصص جراحی شانه دکتر مرتضی نخعی
30 مرداد 1400

آیا می توانیم با یک دستگاه و یا استخر آب، کار فیزیوتراپیست ها را انجام دهیم؟

آیا می توانیم با یک دستگاه و یا استخر آب، کار فیزیوتراپیست ها را انجام دهیم؟