19 فروردین 1400

هرگز تن به جراحی ندهید!!!

هرگز تن به جراحی ندهید.  آفرین!! نظر منم همینه. این صحبت ها چقدر درست است؟