28 شهریور 1399

فیلم های جراحی و ویدیوهای توضیحی در مورد دیستروفی فاشیواسکاپولوهومرال

فیوژن اسکاپولوتوراسیک برای درمان دیستروفی فاشیواسکاپولوهومرال کاهش دامنه حرکتی شانه در بیمار مبتلا به سندروم فاشیواسکاپولوهومرال (دیستروفی عضلانی) دی