11 مهر 1399

سندروم تونل کارپال یا گیر کردن عصب در مچ دست

 سندروم تونل کارپال یا “گیر کردن عصب در مچ دست” چیست و چه درمانی دارد؟ تعریف سندروم – سندرم، سیندروم و یا سیندرم – تونل کارپال (Carpal […]