1 شهریور 1400

اگر بیمار بگوید از جایی از بدنم MRI بگیرید پزشک یا تکنیسین MRI باید چه کار کند؟

نحوه گرفتن mri اگر بیمار بگوید از جایی از بدنم MRI بگیرید پزشک یا تکنیسین MRI باید چه کار کند؟
1 شهریور 1400

کلاس رادیوگرافی شانه – قسمت سوم

کلاس رادیوگرافی شانه  – قسمت سوم – ناپایداری ها (دررفتگی های حاد و مکرر قدامی، خلفی و ساب لاکساسیون تحتانی سر هومروس) و موارد متفرقه
1 شهریور 1400

کلاس رادیوگرافی شانه – قسمت دوم آرتروز، آرتریت روماتوئید

کلاس رادیوگرافی شانه – قسمت دوم آرتروز، آرتریت روماتوئید، رسوب کلسیم در کاف و صفحات رشد
1 شهریور 1400

کلاس رادیوگرافی شانه – قسمت اول

کلاس رادیوگرافی شانه – قسمت اول کلیات و پارگی های روتاتور کاف
1 شهریور 1400

آیا MRI را بفرستیم که یک ارتوپد بیماری را تشخیص دهد؟

آیا MRI را بفرستیم که یک ارتوپد بیماری را تشخیص دهد؟
1 شهریور 1400

درخواست یک ارتوپد از رادیولوژیست ها

درخواست یک ارتوپد از رادیولوژیست ها
1 شهریور 1400

چرا نباید با لباس عکس (رادیوگرافی) گرفت؟

چرا نباید با لباس عکس (رادیوگرافی) گرفت؟
1 شهریور 1400

اصلاحیه و توضيحات تکمیلی درباره رادیولوژی شانه

اصلاحیه و توضيحات تکمیلی درباره رادیولوژی شانه که در دو ویدئوی قبلی بود.