30 مرداد 1400

تزریق مفصلی و فیزیوتراپی چقدر به درمان آرتروز شانه کمک می کنند؟

تزریق مفصلی و فیزیوتراپی چقدر به درمان آرتروز شانه کمک می کنند؟
30 مرداد 1400

نتيجه یک ساله تعویض کامل مفصل شانه برای درمان آرتروز شدید

نتيجه یک ساله تعویض کامل مفصل شانه برای درمان آرتروز شدید
30 مرداد 1400

 تعویض کامل مفصل شانه برای درمان آرتروز

 تعویض کامل مفصل شانه برای درمان آرتروز
30 مرداد 1400

نتیجه عمل تعویض کامل مفصل هر دو شانه برای درمان آرتروز

نتیجه عمل تعویض کامل مفصل هر دو شانه برای درمان آرتروز