جراحی و توضیح در مورد شانه منجمد(یخ زده – فریز شده)

10 تیر 1400

برای تشخیص بیماری های شانه اگر دقیق معاینه نکنیم چه می شود؟ تشخیص نادرست شانه منجمد.

برای تشخیص بیماری های شانه اگر دقیق معاینه نکنیم چه می شود؟ تشخیص نادرست شانه منجمد.
10 تیر 1400

شانه منجمد – تشخیص، انواع درمان و فیلم عمل

شانه منجمد – تشخیص، انواع درمان و فیلم عمل
10 تیر 1400

نتیجه عمل مانیپولاسیون شانه برای درمان شانه منجمد، دو هفته پس از عمل

نتیجه عمل مانیپولاسیون شانه برای درمان شانه منجمد، دو هفته پس از عمل
10 تیر 1400

شانه منجمد – انواع درمان و فیلم عمل جراحی شانه منجمد

شانه منجمد – انواع درمان و فیلم عمل جراحی شانه منجمد
10 تیر 1400

اشتباه تشخیصی شانه منجمد با بیماری های گردن

اشتباه تشخیصی شانه منجمد با بیماری های گردن  
10 تیر 1400

نتیجه عمل جراحی شانه منجمد (فروزن شولدر)

نتیجه عمل جراحی شانه منجمد (فروزن شولدر) – 4 هفته پس از عمل
10 تیر 1400

یک معاینه این بیمار را از دو عمل جراحی نجات داد.(شانه فریز شده)

یک معاینه این بیمار را از دو عمل جراحی نجات داد.(شانه فریز شده)
9 تیر 1400

جراحی شانه منجمد با توضیح انواع درمان این بیماری شامل درمان غیر جراحی، مانیپولاسیون و جراحی آرتروسکوپیک

فیلم جراحی شانه منجمد با توضیح انواع درمان این بیماری شامل درمان غیر جراحی، مانیپولاسیون و جراحی آرتروسکوپیک
9 تیر 1400

فیلم نتیجه جراحی شانه منجمد به روش آرتروسکوپیک – 1.5 ماه پس از عمل

فیلم نتیجه جراحی شانه منجمد به روش آرتروسکوپیک – 1.5 ماه پس از عمل