جراحی و توضیح در مورد پارگی تاندون روتاتورکاف (روتیتورکاف) شانه

20 تیر 1400

نتیجه عمل جراحی ترمیم تاندون روتاور کاف شانه به روش جراحی باز – 4 ماه پس از عمل

نتیجه عمل جراحی ترمیم تاندون روتاور کاف شانه به روش جراحی باز – 4 ماه پس از عمل
20 تیر 1400

نتیجه عمل جراحی ترمیم تاندون روتاتور کاف پس از 2.5 ماه بدون فیزیوتراپی

نتیجه عمل جراحی ترمیم تاندون روتاتور کاف پس از 2.5 ماه بدون فیزیوتراپی
20 تیر 1400

پارگی کامل و ضربه ای کاف باید فوری عمل شود. چرا؟

پارگی کامل و ضربه ای کاف باید فوری عمل شود. چرا؟
20 تیر 1400

نتیجه یک ساله ترمیم پارگی تاندون روتاتور کاف شانه

نتیجه یک ساله ترمیم پارگی تاندون روتاتور کاف شانه
20 تیر 1400

پارگی های کوچک تر تاندون شانه بیشتر درد دارند یا پارگی های بزرگتر؟ اگر پارگی تاندون داریم از چه درمان‌هایی باید پرهیز کنیم؟

پارگی های کوچک تر تاندون شانه بیشتر درد دارند یا پارگی های بزرگتر؟ اگر پارگی تاندون داریم از چه درمان‌هایی باید پرهیز کنیم؟
20 تیر 1400

نتیجه تاخیر در جراحی پارگی تاندون روتاتور کاف

نتیجه تاخیر در جراحی پارگی تاندون روتاتور کاف
20 تیر 1400

جراحی آرتروسکوپیک تندینوز کاف همراه با آکرومیون تیپ 4

جراحی آرتروسکوپیک تندینوز کاف همراه با آکرومیون تیپ 4
20 تیر 1400

ترمیم تاندون روتاتور کاف شانه به روش آرتروسکوپیک (لیزری)

ترمیم تاندون روتاتور کاف شانه یه روش آرتروسکوپیک (لیزری)
20 تیر 1400

نتیجه 8 ماهه جراحی باز ترمیم پارگی تاندون روتاتور کاف شانه

نتیجه 8 ماهه جراحی باز ترمیم پارگی تاندون روتاتور کاف شانه