30 مرداد 1400

کاهش دامنه حرکتی شانه در بیمار مبتلا به سندروم فاشیواسکاپولوهومرال (دیستروفی عضلانی)

کاهش دامنه حرکتی شانه در بیمار مبتلا به سندروم فاشیواسکاپولوهومرال (دیستروفی عضلانی) فوق تخصص جراحی شانه دکتر مرتضی نخعی
30 مرداد 1400

فیوژن اسکاپولوتوراسیک برای درمان دیستروفی فاشیواسکاپولوهومرال

فیوژن اسکاپولوتوراسیک برای درمان دیستروفی فاشیواسکاپولوهومرال فوق تخصص جراحی شانه دکتر مرتضی نخعی