سیاه شدگی یا نکروز آوسکولار (AVN) سر استخوان بازو

30 مرداد 1400

سیاه شدن سر استخوتن بازو – خطر داروهای بدنسازی که اغلب دارای کورتون هستند.

سیاه شدن سر استخوتن بازو – خطر داروهای بدنسازی که اغلب دارای کورتون هستند.
30 مرداد 1400

مصرف داروی عضله ساز درست است یا خیر؟

مصرف داروی عضله ساز درست است یا خیر؟
30 مرداد 1400

نتیجه 9 ساله تعویض مفصل شانه پس از نکروز آوسکولار سر بازو (AVN) – ورزشکاران لطفا داروی بدنسازی نخورید.

نتیجه 9 ساله تعویض مفصل شانه پس از نکروز آوسکولار سر بازو (AVN) – ورزشکاران لطفا داروی بدنسازی نخورید
30 مرداد 1400

خطر مصرف داروهای تقویتی که کورتون دارند و باعث سیاه شدن استخوان می شوند.

خطر مصرف داروهای تقویتی که کورتون دارند و باعث سیاه شدن استخوان می شوند.