شکستگی ها و دررفتگی های حاد (تازه – اخیر) شانه

31 مرداد 1400

نتیجه 10 ساله تعویض مفصل شانه برای شکستگی خرد شده سر بازو

نتیجه 10 ساله تعویض مفصل شانه برای شکستگی خرد شده سر بازو
31 مرداد 1400

نتیجه 6 ساله تعویض مفصل شانه پس از شکستگی شدید

نتیجه 6 ساله تعویض مفصل شانه پس از شکستگی شدید
31 مرداد 1400

جراحی اصلاحی برای بد جوش خوردگی شانه پس از عمل قبلی

جراحی اصلاحی برای بد جوش خوردگی شانه پس از عمل قبلی
31 مرداد 1400

تعویض مفصل شانه برای شکستگی نوع head splitting

تعویض مفصل شانه برای شکستگی نوع head splitting
31 مرداد 1400

ترمیم شکستگی توبروزیته بزرگ سر بازو که یک قطعه از آن داخل سر فرو رفته

 ترمیم شکستگی توبروزیته بزرگ سر بازو که یک قطعه از آن داخل سر فرو رفته بود‌. ترمیم فقط با نخ و بدون وسیله فلزی بود.
31 مرداد 1400

نتیجه ۹ ماهه تعویض مفصل شانه

نتیجه ۹ ماهه تعویض مفصل شانه که پس از جراحی ناموفق برای شکستگی خرد شده سر استخوان بازو انجام شده بود.
31 مرداد 1400

جراحی همزمان نیمه دررفتگی مکرر قدامی و شکستگی بزرگ و حاد سطح مفصلی سر استخوان بازو

جراحی همزمان نیمه دررفتگی مکرر قدامی و شکستگی بزرگ و حاد سطح مفصلی سر استخوان بازو
31 مرداد 1400

تعویض مفصل شانه برای شکستگی خرد شده سر استخوان بازو

تعویض مفصل شانه برای شکستگی خرد شده سر استخوان بازو
31 مرداد 1400

دررفتگی قدامی شانه همراه با شکستگی توبروزیته بزرگ

دررفتگی قدامی شانه همراه با شکستگی توبروزیته بزرگ توضیحات کلی، نحوه معاینه، طرز جااندازی با بیهوشی و چگونگی گرفتن عکس پس از جااندازی