30 مرداد 1400

اصلاح بد جوش خوردگی سر بازو که از سالهای قبل بود.

اصلاح بد جوش خوردگی سر بازو که از سالهای قبل بود.
30 مرداد 1400

جراحی جوش نخوردگی توبروزیته بزرگ سر بازو پس از دو سال

جراحی جوش نخوردگی توبروزیته بزرگ سر بازو پس از دو سال
30 مرداد 1400

جراحی شکستگی-دررفتگی خلفی هر دو شانه – پس از ۴۵ روز از ضایعه

جراحی شکستگی-دررفتگی خلفی هر دو شانه – پس از ۴۵ روز از ضایعه
30 مرداد 1400

درمان شکستگی قدیمی توبروزیته بزرگ سر بازو و نتیجه عمل

 درمان شکستگی قدیمی توبروزیته بزرگ سر بازو و نتیجه عمل