فیلم عمل ترمیم لبروم شانه

28 شهریور 1399

فیلم های جراحی و ویدیوهای توضیحی در مورد دررفتگی مکرر و پارگی لبروم شانه

فیلم تقریبا کامل جراحی آرتروسکوپیک یا همان لیزری برای دررفتگی مکرر بسیار شدید و قدیمی شانه جراحی همزمان نیمه دررفتگی مکرر قدامی و شکستگی بزرگ و […]