درمان های غیر علمی ولی موثر بر یک فرد

هرگز تن به جراحی ندهید!!!
22 فروردین 1400
نتیجه دو هفته‌ای جراحی آرتروسکوپیک شانه‌ منجمد (یخ زده) و نیمه پارگی تاندون روتاتور کاف
22 فروردین 1400

درمان های غیر علمی ولی موثر بر یک فرد

گاهی یک دارو یا درمانی که قطعا می دانیم که موثر نیست ممکن است یک بیمار را درمان کند.  حتی کارهای خرافاتی هم گاهی چنین هستند!!!

چطور ممکن است؟

دیدگاهتان را بنویسید