توضیح مختصر پارگی تاندون روتاتور کاف شانه، آرتروسکوپی شانه،
16 تیر 1400
جراحی آرتروسکوپیک (لیزری) پارگی تاندون روتاتور کاف
16 تیر 1400

جراحی آرتروسکوپیک برای نیمه‌دررفتگی شانه و نیمه پارگی کاف.

جراحی آرتروسکوپیک برای نیمه‌دررفتگی شانه و نیمه پارگی کاف.

دیدگاهتان را بنویسید