نتیجه ترمیم تاندون روتاتور کاف به روش جراحی باز
16 تیر 1400
چرا پارگی تاندون روتاتور کاف شانه بدون جراحی هرگز ترمیم نمی شود؟
16 تیر 1400

جراحی همزمان ترمیم پارگی بسیار وسیع تاندون روتاتور کاف و دررفتگی مکرر شانه

جراحی همزمان ترمیم پارگی بسیار وسیع تاندون روتاتور کاف و دررفتگی مکرر شانه در یک خانم 71 ساله

دیدگاهتان را بنویسید