جراحی آرتروسکوپیک (لیزری) پارگی تاندون روتاتور کاف
16 تیر 1400
نتیجه ترمیم تاندون روتاتور کاف به روش جراحی باز
16 تیر 1400

جراحی آرتروسکوپیک (لیزری) پارگی تاندون روتاتور کاف

جراحی آرتروسکوپیک (لیزری) پارگی تاندون روتاتور کاف

(25 ثانیه اول فیلم بی صدا است)

دیدگاهتان را بنویسید