نتیجه 8 ماهه جراحی باز ترمیم پارگی تاندون روتاتور کاف شانه
20 تیر 1400
جراحی آرتروسکوپیک تندینوز کاف همراه با آکرومیون تیپ 4
20 تیر 1400

ترمیم تاندون روتاتور کاف شانه به روش آرتروسکوپیک (لیزری)

ترمیم تاندون روتاتور کاف شانه یه روش آرتروسکوپیک (لیزری)

دیدگاهتان را بنویسید