چرا پارگی تاندون روتاتور کاف شانه بدون جراحی هرگز ترمیم نمی شود؟
20 تیر 1400
نتیجه 8 ماهه جراحی باز ترمیم پارگی تاندون روتاتور کاف شانه
20 تیر 1400

ترمیم پارگی بسیار وسیع تاندون روتاتور کاف شانه به روش جراحی باز

ترمیم پارگی تاندون روتاتور کاف
ترمیم پارگی بسیار وسیع تاندون روتاتور کاف شانه به روش جراحی باز

دیدگاهتان را بنویسید