پارگی کامل و ضربه ای کاف باید فوری عمل شود. چرا؟
20 تیر 1400
نتیجه عمل جراحی ترمیم تاندون روتاور کاف شانه به روش جراحی باز – 4 ماه پس از عمل
20 تیر 1400

نتیجه عمل جراحی ترمیم تاندون روتاتور کاف پس از 2.5 ماه بدون فیزیوتراپی

نتیجه عمل جراحی ترمیم تاندون روتاتور کاف پس از 2.5 ماه بدون فیزیوتراپی

دیدگاهتان را بنویسید