ترمیم پارگی بسیار وسیع تاندون روتاتور کاف شانه به روش جراحی باز
20 تیر 1400
ترمیم تاندون روتاتور کاف شانه به روش آرتروسکوپیک (لیزری)
20 تیر 1400

نتیجه 8 ماهه جراحی باز ترمیم پارگی تاندون روتاتور کاف شانه

نتیجه 8 ماهه جراحی باز ترمیم پارگی تاندون روتاتور کاف شانه

دیدگاهتان را بنویسید