نتیجه یک ساله ترمیم پارگی تاندون روتاتور کاف شانه
20 تیر 1400
نتیجه عمل جراحی ترمیم تاندون روتاتور کاف پس از 2.5 ماه بدون فیزیوتراپی
20 تیر 1400

پارگی کامل و ضربه ای کاف باید فوری عمل شود. چرا؟

پارگی کامل و ضربه ای کاف باید فوری عمل شود. چرا؟

دیدگاهتان را بنویسید