جراحی آرتروسکوپیک (لیزری) دررفتگی مکرر شانه با ترمیم ضایعه بنکارت و روتاتور اینتروال + رامپلیساژ و تنودز تاندون ساب اسکاپولاریس

ترمیم نیمه پارگی تاندون روتاتور کاف و پارگی لبروم
17 مرداد 1400
عمل شانه دوبار درفته یا نیمه دررفته
17 مرداد 1400

جراحی آرتروسکوپیک (لیزری) دررفتگی مکرر شانه با ترمیم ضایعه بنکارت و روتاتور اینتروال + رامپلیساژ و تنودز تاندون ساب اسکاپولاریس

جراحی آرتروسکوپیک (لیزری) دررفتگی مکرر شانه با ترمیم ضایعه بنکارت و روتاتور اینتروال + رامپلیساژ و تنودز تاندون ساب اسکاپولاریس

دیدگاهتان را بنویسید