نتیجه یک ساله ترمیم آرتروسکوپیک برای ترمیم پارگی بسیار وسیع لبروم قدامی، خلفی و فوقانی (SLAP) در یک ورزشکار ۲۰ ساله

ترمیم پارگی لبروم قدامی شانه که در چند MRI دیده نشده بود ولی در معاینه مشخص بود.
18 مرداد 1400
فیوژن اسکاپولوتوراسیک برای درمان دیستروفی فاشیواسکاپولوهومرال
18 مرداد 1400

نتیجه یک ساله ترمیم آرتروسکوپیک برای ترمیم پارگی بسیار وسیع لبروم قدامی، خلفی و فوقانی (SLAP) در یک ورزشکار ۲۰ ساله

نتیجه یک ساله ترمیم آرتروسکوپیک برای ترمیم پارگی بسیار وسیع لبروم قدامی، خلفی و فوقانی (SLAP) در یک ورزشکار ۲۰ ساله

فوق تخصص جراحی شانه دکتر مرتضی نخعی

دیدگاهتان را بنویسید