تعویض مفصل شانه برای شکستگی خرد شده سر استخوان بازو
31 مرداد 1400
نتیجه ۹ ماهه تعویض مفصل شانه
31 مرداد 1400

جراحی همزمان نیمه دررفتگی مکرر قدامی و شکستگی بزرگ و حاد سطح مفصلی سر استخوان بازو

جراحی همزمان نیمه دررفتگی مکرر قدامی و شکستگی بزرگ و حاد سطح مفصلی سر استخوان بازو

دیدگاهتان را بنویسید