رسوب کلسیم را چگونه با عمل جراحی آرتروسکوپیک (لیزری) از تاندون شانه خارج می کنیم؟

بیماری که قرار بود عمل شود ولی سندروم درد میوفاشیال داشت.
31 مرداد 1400
فیلم جراحی رسوب کلسیم در شانه به روش آرتروسکوپیک
31 مرداد 1400

رسوب کلسیم را چگونه با عمل جراحی آرتروسکوپیک (لیزری) از تاندون شانه خارج می کنیم؟

رسوب کلسیم را چگونه با عمل جراحی آرتروسکوپیک (لیزری) از تاندون شانه خارج می کنیم؟

قسمت اول ویدیو شامل، توضیحات بیماری، عکس ساده و MRI بوده و قسمت دوم خود فیلم جراحی است.

دیدگاهتان را بنویسید