تالیفات

کتاب معاینه بالینی شانه

توضیحات تکمیلی و خلاصه کتاب

  • نویسنده: دکتر مرتضی نخعی امرودی
  • اورتوپد،جراح شانه و آرنج
  • عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
معرفی اجمالی کتاب

برخی از مقالات منتشر شده مربوط به بیماریها و جراحیهای شانه

منتشر شده در مجلات معتبر

  • نویسنده: دکتر مرتضر نخعی امرودی
مشاهده عناوین